Loading

Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele, kterým je Miroslav Čevela, sídlem Záluské 23, 158 00 Praha 5, podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku na Praze 5, IČO: 73755800, DIČ: CZ7403220198, 608 120 834, mirek.cevela@gmail.com, a zákazníka.

1. Všeobecná ustanovení

a) Zákazník objednávkou akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží a služeb, vyhlášené dodavatelem. Vztahy zákazníka a dodavatele se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Není-li Obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran Obchodním zákoníkem.

b) Smlouva uzavřená mezi dodavatelem a zákazníkem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

c) Uhrazením kupní ceny se rozumí zaplacení v hotovosti nebo připsání kupní ceny na účet dodavatele.

2. Předmět smlouvy

a) Předmětem smlouvy je dodávka tažného zařízení, parkovacích senzorů, handsfree sady, CAN-Bus adaptéru nebo elektropřípojky s montáží, případně montáž přední či zadní autokamery, dovezené zákazníkem.

b) Kromě autokamer dodavatel montuje pouze zařízení z vlastní nabídky. Montážní materiál (odbočky, pojistky, autozásuvky, izolační pásky apod.) zajišťuje dodavatel.

c) Dodavatel se zavazuje dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,
  • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
  • vybavené českými návody k obsluze.

d) Všechny produkty dodavatel montuje pouze do osobních a malých užitkových vozidel (např. Ford Transit, Peugeot Boxer). Montáž do nákladních vozidel a autobusů neposkytuje.

e) Zákazník se zavazuje zaplatit za uvedené produkty a služby odměnu.

3. Místo montáže

a) Všechny montáže a dodávky zboží probíhají v montážní dílně dodavatele na adrese Rohatecká 24, Praha 5-Jinonice.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Montáž se objednává prostřednictvím objednávkového formuláře na telcar.cz.

b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká potvrzením termínu montáže ze strany dodavatele e-mailem zákazníkovi.

5. Storno objednávky, změna termínu

a) Domluvený termín montáže je závazný.

b) Termín montáže může zákazník bezplatně změnit nebo zrušit maximálně 72 hodin před jeho začátkem, a to pouze jednou.

c) Druhá a další změna termínu je možná jen po složení zálohy ve výši ceny montovaného zboží (tažné zařízení + elektropřípojka, parkovací senzory, handsfree sada) na účet dodavatele.

d) Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na nemoc zákazníka, poškození automobilu další situace vyšší moci, které zákazník nemohl ovlivnit.

e) Storno nebo změnu je potřeba provést e-mailem na adrese mirek.cevela@gmail.com, nebo telefonicky na čísle, uvedeném v potvrzení objednávky.

f) Pokud se zákazník na domluvený termín montáže bez omluvy nedostaví, dodavatel si vyhrazuje právo další termín již stejnému zákazníkovi neposkytnout.

6. Cena a placení

a) Nabídkové ceny uvedené na telcar.cz jsou platné v okamžiku objednání. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazného nárůstu inflace, nebo při výrazných změnách podmínek u externích dodavatelů zboží.

b) Zboží i montáž zákazník uhradí na místě při vyzvednutí vozu.

b) Platit lze několika způsoby:

  • v hotovosti v českých korunách
  • rychlým bankovním převodem nebo přes QR kód
  • platební kartou Visa nebo MasterCard.

c) Až do úplného zaplacení je zboží majetkem dodavatele. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem je současně daňovým dokladem.

d) Dodavatel je plátcem DPH.

7. Tažná zařízení

a) Tažné zařízení je specifické pro každé auto. Konkrétní cenu proto dodavatel nesděluje po telefonu.

b) Pro nacenění tažného zařízení s montáží je potřeba, aby zákazník kompletně vyplnil poptávkový formulář na stránce https://www.telcar.cz/tazne-zarizeni/. Kalkulaci dodavatel zasílá e-mailem na adresu uvedenou ve formuláři do 48 hodin od odeslání poptávky.

c) Pokud je tažné zařízení na objednávku u externího dodavatele, dodavatel vystaví zákazníkovi zálohovou fakturu na plnou výši ceny tažného zařízení podle dříve zaslané cenové nabídky. Zařízení u externího dodavatele objedná až po úhradě faktury zákazníkem.

d) Při použití tažného zařízení je potřeba dodržet údaje o zatížení přívěsem a svislém zatížení, uvedené výrobcem vozidla. Tažné zařízení je určeno k tahání přívěsů, které jsou vybaveny kloubovými spojkami, a k montáži kulových čepů povolených k montáži na tažné zařízení. Rovněž je povoleno použití homologovaných nosičů připojitelných na tažnou kouli. Poškození v důsledku jiného použití není důvodem k reklamaci.

c) Dodavatel nezajišťuje zápis tažného zařízení do technického průkazu. Zákazník po montáži obdrží typový list a potvrzení o montáži. Na základě těchto dokumentů si sám provede zápis na kterékoli pobočce dopravního inspektorátu.

8. Odstoupení od smlouvy

a) Jelikož jsou všechna zařízení dodávána včetně montáže, od smlouvy lze odstoupit pouze do doby, než montáž proběhne.

b) Na již namontované zboží se právo na odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě nevztahuje.

9. Záruka a reklamace

a) Dodavatel odpovídá za to, že v okamžiku montáže je dodávané zboží bez vad.

b) Vykazuje-li namontované zařízení v okamžiku dodání vadu, zákazník je oprávněn tuto vadu vytknout ve lhůtě 24 měsíců od montáže. Práva z vadného plnění uplatní zákazník u dodavatele na e-mailu mirek.cevela@gmail.com bezodkladně po jeho zjištění.

c) V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s platnými právními předpisy, dodavatel oprávněnou reklamaci vyřeší opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny v přiměřené době tak, aby zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže.

d) U parkovacích senzorů a tažného zařízení již vozidlo po montáži nelze uvést do původního stavu (vrtá se do nárazníku). Případnou reklamaci lze proto řešit pouze opravou či výměnou.

e) Demontáž a opětovnou montáž zařízení v případě oprávněné reklamace dodavatel provede na vlastní náklady.

f) Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel vadu včas neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění, nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

g) Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Sjednali-li dodavatel a zákazník, že reklamace bude z objektivních důvodů vyřízena v delší lhůtě než v uvedené 30denní, dodavatel do 30 dnů alespoň informuje zákazníka o průběhu reklamace.

h) Pro úspěšné vyřízení reklamace musí zákazník předložit fakturu nebo záruční list.

i) Peněžité částky, které má dodavatel z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy, či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí dodavatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil právo z vadného plnění.

j) Na montáž se vztahuje záruka 6 měsíců.

k) Dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborné montáže či používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

k) Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy(zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

10. Závěrečná ustanovení

a) Pokud by v době mezi předáním a převzetím vozidla zákazníkem došlo k poškození vozidla, dodavatel se dle ustanovení občanského zákoníku o škodě na převzaté věci (§ 2944 zákona č. 89/2012 Sb.) zavazuje nahradit poškození, ztrátu nebo zničení vozidla, neprokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak. Náhradou škody se rozumí uvedení do předešlého stavu.

b) Dodavatel používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb, které od těchto zákazníků získal buď na základě jejich spontánních písemných reakcí, nebo na vyžádání po využití služby. Pro získání recenze dodavatel oslovuje vždy konkrétní (platící) zákazníky. Dodavatel recenze neupravuje, pouze si vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.

c) Pro řešení sporů z odpovědnosti za vady jsou příslušné obecné soudy. V případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

d) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

e) Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek na webu telcar.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 6. ledna 2023.