Loading

Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele, kterým je Miroslav Čevela, sídlem Záluské 23, 158 00 Praha 5, IČO: 73755800, DIČ: CZ7403220198, 608 120 834, mirek.cevela@gmail.com a kupujícího.

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující objednávkou akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží a služeb, vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Není-li Obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran Obchodním zákoníkem.

b) Prodávající dodá zboží na základě objednávky, učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře nebo elektronické pošty.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

– bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží,

– vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,

– vybavené českými návody k obsluze a záručními listy.

3. Místo plnění

Místem plnění je provozovna prodávajícího na adrese Rohatecká 24, Praha 5.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém (zejména cenově náročnějším) případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

5. Storno objednávky

Zrušení (storno) objednávky lze provést kdykoliv do doby expedice zboží kterýmkoliv komunikačním způsobem (telefonicky, emailem, poštou, osobní návštěvou), kdy kupující jednoznačně identifikuje svou objednávku. Zrušení objednávky je bezplatné.

6. Cena a placení

a) Nabídkové ceny uvedené na www stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazného nárůstu inflace, nebo při výrazných změnách podmínek u dodavatelů zboží. Kupní cena je považována za zaplacenou uhrazením v hotovosti na místě nebo připsáním celé částky na běžný účet prodávajícího.

b) Až do úplného zaplacení je zboží majetkem prodávajícího. Faktura či účtenka vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

7. Dodací lhůta

a) Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

b) V případě, že objednané zboží nebude možné dodat přepravci do pěti dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

c) Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

d) Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet.

8. Dopravní podmínky

Zboží si kupující může převzít osobně na adrese Rohatecká 24, Praha 5.

9. Záruka a reklamace

a) Vznikne-li na zboží dodaném prodávajícím reklamovatelná vada, kupující může uplatnit reklamaci písemně na adrese Miroslav Čevela, Záluské 23, 158 00, Praha 5, nebo e-mailem na mirek.cevela@gmail.com. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

b) Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

c) Pro úspěšné vyřízení reklamace musí kupující předložit fakturu nebo záruční list.

d) V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

e) V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

f) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborné montáže či používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

g) Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. U baterií činí záruční doba 6 měsíců